Dorpskrant ‘de Koekoek’

In september 1986 viel bij de Sumarders de eerste ‘Koekoek’ op de mat. De dorpskrantcommissie bestond uit Waatze Bloemhof, Harm de Vlas, Gerrit Feenstra, Germ de Haan en Herrie Steegstra. Deze dorpsgenoten vertegenwoordigden allemaal een vereniging (de damclub, dorpsbelang, muziek-, sport- en zangvereniging). In het eerste voorwoord sprak de commissie de hoop uit dat de krant veel nieuws en wetenswaardigheden over, toen nog, Suameer zou verschaffen.
Het typewerk werd verzorgd door Greetje Tienstra, die beschikte over ‘een mooie, nieuwe, elektronische typemachine’. De omslag is nog steeds van de hand van Fokke van der Meer.

Waarom de naam ‘de Koekoek’? De commissie legde uit dat zij op de omslag een tekening van een karakteristiek pand wilde. De keuze viel op ‘de Koekoek’, omdat in vroegere tijden op de ‘leugenbank’ onder de luifel van dit voormalige café vele nieuwtjes en roddels de revue passeerden. Bovendien droeg een eerder nieuwsblaadje deze naam reeds.

Al in het allereerste nummer werd het weer besproken. Dirk Strijker beschikte over een weerstation en deed maandelijks verslag. Nog steeds zorgt Dirk voor de rubriek ‘Wat was het weer ook weer?’
Ook nu nog staan er in onze dorpskrant veel nieuwtjes en wetenswaardigheden. Het blad wordt elke maand gevuld met een aantal vaste rubrieken, maar ook met verslagen van sportwedstrijden, festiviteiten en andere interessante items.

De redactie bestaat momenteel uit vormgeefsters Greta Hoekstra en Trynke van der Veer, secretaris Maaike Kingma, penningmeester Ids Krol en voorzitster Thea Hummeling. Zij zorgen er samen met bezorger Djurre van der Veen, de adverteerders en donateurs voor dat ‘de Koekoek’ nog steeds elke maand gratis bij alle Sumarders wordt bezorgd.

U kunt uw kopij sturen naar dorpskrantdekoekoek@hotmail.com.