Privacybeleid Vereniging voor Doarpsbelang Sumar

De vereniging voor Doarpsbelang Sumar heeft als doel het behartigen van de plaatselijke belangen van Sumar in de meest ruime zin.

Wij bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens van onze leden en bestuursleden. Daarnaast hebben we, vanwege onze functie als belangenbehartiger, soms ook gegevens van bewoners van het dorp die geen lid van ons zijn. De gegevens die wij bewaren zijn vaak voornaam, achternaam en eventueel e-mailadres. Ook bewaren wij aanvullende gegevens: telefoonnummer, adres en functie (bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of bestuurslid). Als wij een adreswijziging ontvangen dan verwijderen wij de oude gegevens. Voor onze administraties (waar ook persoonsgegevens in voorkomen) hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen. Soms bewaren we belangrijke en/of opvallende stukken langer dan deze termijn vanwege historisch belang.

De wet

De algemene verordening gegevensbescherming stelt eisen aan organisaties die gegevensbestanden beheren. Deze eisen zijn:

· Toestemming voor het verwerken van de gegevens.

· Juist en nauwkeurig bijhouden van de gegevens.

· Beveiligen van de gegevens.

· Op verzoek inzage verlenen in de opgeslagen gegevens.

· Uitsluitend gebruik van de gegevens voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Systemen

De vereniging voor dorpsbelangen Sumar verwerkt persoonsgegevens in de volgende systemen:

 PC Leden

Waarom bewaren wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om u te informeren. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt voor administratieve processen, zoals het versturen van de contributiefacturen.

Beeldmateriaal

Het komt voor dat wij tijdens bijeenkomsten foto’s maken waar personen op staan. Deze gebruiken wij in de communicatie, bijvoorbeeld op de website en in nieuwsbrieven. Bij opening van een bijeenkomst vragen we hiervoor toestemming.

Kan ik zien welke persoonsgegevens Doarpsbelang Sumar van mij verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden digitaal in een beveiligde omgeving geadministreerd. Bij de voorzitter zijn uw persoonsgegevens die we bewaren door u in te zien. Bij een schriftelijk verzoek vragen wij wel een kopie van een identiteitsbewijs.

De bescherming van de gegevens

Alle bewaarde persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor die personen die die gegevens vanuit hun functie/rol daadwerkelijk nodig hebben. Bij een mailing aan meerdere e-mailadressen wordt de ‘BCC’ gebruikt.

Datalekken

Uiteraard doet Doarpsbelang Sumar er alles aan om de in dit document genoemde persoonsgegevens niet in handen van derden, die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben, te laten vallen. Gebeurt dit wel, dan spreken we over een datalek. Wij zijn wettelijk verplicht dergelijke lekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Doarpsbelang Sumar via dorpsvereniging@sumar.nl of via het postadres Greate Buorren 10, 9262 SB Sumar

Toestemming

Bij aanmelding als lid, het inschrijven voor een van onze activiteiten, het aanmelden voor een nieuwsbrief of een andere aanmelding bij onze organisatie vragen wij om akkoord te gaan met het privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u toestemming voor het feit dat Doarpsbelang Sumar uw persoonsgegevens gebruikt voor de in dit document genoemde doeleinden.

Wijzigingen privacybeleid

Doarpsbelang Sumar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. De meest actuele versie van dit privacybeleid is altijd te raadplegen via www.sumar.nl

Contactgegevens

Vereniging voor dorpsbelangen Sumar

Greate Buorren 10

9262 SB Sumar

dorpsvereniging@sumar.nl